เครื่องเชื่อม & เครื่องปั่นไฟ วังน้อยแมชีนเนอรี่ (1993) - www.machinery1993.com